Zalety i wady zatrudniania cudzoziemców  


Polscy przedsiębiorcy obecnie zaczęli uzupełniać braki kadrowe poprzez zatrudnianie cudzoziemców z takich krajów jak Ukraina, Białoruś czy Gruzja. Niskie bezrobocie spowodowało większe zapotrzebowanie na siłę roboczą w naszym kraju. Wiele osób obecnie decyduje się na zatrudnienie wykwalifikowanego pracownika ze wschodniej części Europy, co ma zarówno wady i zalety.


Wśród zalet zatrudnienia obcokrajowca można wyróżnić pracowitość i dyspozycyjność, pracownicy chcą pracować jak najdłużej więc dniówka po 10, 12 godzin nie jest problemem. Pracownicy z Gruzji, Ukrainy czy Białorusi nie tyle oznaczają zmniejszenie kosztów, co zatrudnienie pracownika który gotowy jest pracować u polskiego pracodawcy. Są oni bardzo mobilni i gotowi do wyjazdów w delegacje, gdyż nie przywiązują się do pracy w określonym miejscu Polski.

Zatrudnienie pracowników ze wschodniej części Europy ma również swoje wady. Na początku pracy pracodawca jest zmuszony do udzielenia zaliczki pracownikowi żeby mógł załatwić sobie zakwaterowanie. Konieczne jest również załatwienie zezwolenia na pracę, które wiąże się z serią czynności legalizujących ich pobyt. Utrudnieniem może być też brak komunikacji w języku polskim, wielu pracowników z zagranicy nie umie biegle porozumiewać się w języku polskim, co może

źródło: flexijob.plDofinansowanie zatrudnienia

Pracodawcy, którzy zamierzają zatrudnić osobę bezrobotną, zarejestrowaną w urzędzie pracy może ubiegać się o wsparcie finansowe związane z tym zatrudnieniem. 

Takie działanie przynosi obustronne korzyści. Pracodawca może zminimalizować koszty związane z zatrudnieniem nowego pracownika, a osoby bezrobotne w ten sposób mają większe szanse na znalezienie zatrudnienia 

Jeśli pracodawca jest zainteresowany pomocą z urzędu pracy i chciałby przeciwdziałać bezrobociu może skorzystać z refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, może również skorzystać z oddzielnej formy wsparcia, ubiegając się o jednorazową refundacje kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Wśród innych form wsparcia wyróżnić można także refundacje doposażenia stanowiska pracy lub organizację stażu.

Więcej na temat dofinansowania zatrudnienia na stronie Urzędu Pracy: wodzislawslaski.praca.gov.pl

Dofinansowanie szkoleń

Pracodawca może ubiegać się o pomoc finansową w rozwoju swoich pracowników w urzędzie pracy. Działanie o umożliwia pracownikom wykonywanie pracy na zajmowanym stanowisku oraz również zwiększa szanse na awans. 

Dodatkowo pracodawca może również skorzystać z poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy, żeby zaoszczędzić czas oraz środki finansowe przy rekrutacji. 

Wszystkie usługi urzędu pracy są bezpłatne. 

Trójstronna umowa szkoleniowa

Z pomocą Urzędu Pracy pracodawca może zawrzeć trójstronną umowę szkoleniowa. Jest to umowa zawarta pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową dotycząca sfinansowania przez urząd pracy szkolenia, zamówionego przez pracodawcę dla osób bezrobotnych. Szkolenie takie powinno być dostosowane do potrzeb pracodawcy, który w ramach wsparcia zobowiązuje się do zatrudnienia osoby bezrobotnej, która uczestniczyła w szkoleniu. 

O podpisanie trójstronnej umowy szkoleniowej może ubiegać się pracodawca, który zamierza zatrudnić osoby bezrobotne skierowane przez urząd pracy na szkolenie na podstawie ww. umowy.

W umowie powiatowy urząd pracy zobowiązuje się do skierowania osoby bezrobotnej na szkolenie i sfinansowania jego kosztów, pracodawca zaś zobowiązuje się do zatrudnienia tego bezrobotnego, a jednostka szkoleniowa do przeprowadzenia szkolenia, zgodnie z wymogami urzędu pracy i pracodawcy. 

Instytucja szkoleniowa jest wyłaniana przez urząd pracy w oparciu o wskazane przez pracodawcę informacje na temat zakresu umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do wykonywania pracy. Pracodawca ma wpływ na wybór jednostki szkolącej i dostosowanie programu szkolenia. Co więcej może na bieżąco monitorować przebieg szkolenia i dokonywać oceny postępów uczestników szkolenia. 

Źródło: zielonalinia.gov.pl

Pomoc w poszukiwaniu kandydata do pracy 

Urzędy pracy oferują następujące rodzaje pomocy:

 • Pomoc w doborze kandydata

 • Pomoc w rozwoju zawodowym

Pomoc w doborze kandydata

Pomoc w doborze kandydatów do pracy udzielania jest w procesie rekrutacji, co obejmuje takie działania jak:

 • określenie cech psychofizycznych niezbędnych do wykonywania danego zawodu

 • diagnozowanie predyspozycji zawodowych kandydatów do praca

 • kierowanie kandydatów na badania psychologiczne, lekarskie, które wydają opinie o przydatności zawodowej

Z pomocy w doborze kandydatów skorzystać może każdy pracodawca. Żeby to zrobić musi skontaktować się z właściwym urzędem pracy.

Urzędy pracy dysponują wysoko wykwalifikowanymi ekspertami z zakresu selekcji i rekrutacji, którzy oferują swoje usługi bezpłatnie.

Źródło: wupkatowice.praca.gov.plPomoc w rozwoju zawodowym

Pracodawcy mogą skorzystać z poradnictwa doradców zawodowych pracujących w urzędzie pracy.

Poradnictwo zawodowe obejmuje:

 • pomoc w doborze kandydatów spośród osób zarejestrowanych w urzędzie pracy

 • pomoc we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych

Pomoc udzielania jest poprzez porady zawodowe, informacje na temat rynku pracy oraz możliwości szkolenia i kształcenia.

Doradca zawodowy może pomóc zarówno w procesie rekrutacji, poprzez określenie cech psychofizycznych niezbędnych do konkretnego zawodu, poprzez poszukiwanie odpowiednich kandydatów do pracy spośród osób zarejestrowanych w urzędzie pracy.

Pomoc w doborze kandydatów może być świadczona wtedy, gdy powiatowy urząd pracy przyjmie do realizacji ofertę pracy od tego pracodawcy. Następnie pracodawca powinien złożyć w urzędzie pracy pisemny wniosek o możliwość skorzystania z pomocy doradcy zawodowego w doborze kandydatów na miejsce pracy zgłoszone w jego ofercie pracy. Wniosek może być złożony równocześnie z ofertą pracy.

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko lub nazwę pracodawcy,

 • adres,

 • numer telefonu i faksu,

 • adres poczty elektronicznej i adres strony internetowej, jeżeli pracodawca posiada tego typu środki komunikacji,

 • imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów,

 • numer identyfikacji podatkowej NIP,

 • określenie zakresu oczekiwanej pomocy.

W przypadku potrzeby indywidualnego rozwoju zawodowego pracodawca powinien dodatkowo dołączyć listę osób, która będzie zawierać:

 • imię i nazwisko,

 • numer PESEL, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,

 • numer identyfikacji podatkowej pracodawcy NIP.Zatrudnienie niepełnosprawnych 

Jeżeli pracodawca chce zatrudnić osobę niepełnosprawną może ubiegać się o pomoc powiatowego urzędu pracy.

Wśród możliwej pomocy oferowanej pracodawcy wyróżnić można:

 • zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

 • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

 • zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającemu niepełnosprawnemu w pracy

 • zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego

Decyzję o przyznaniu środków na następujące cele przyznaje starosta. 

Co więcej zatrudniając osobę niepełnosprawną można uzyskać z PFRON:

 • miesięczne dofinansowanie do jej wynagrodzenia

 •  uzyskać zwolnienie z wpłat na PFRON

Wszystkie  uprawnienia wynikają z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.).

źródło: wodzislawslaski.praca.gov.pl

Rekrutacja zdalna 

Obecnie, w czasach pandemii koronawirusa firmy dbając o komfort oraz bezpieczeństwo pracy decydują się na prowadzenie zdalnej rekrutacji. Takie ogłoszenia o pracę można oznaczyć hasłem rekrutacja zdalna.

Proces rekrutacyjny odbywa się wtedy bez wychodzenia z domu- poprzez narzędzia online lub telefonicznie. 

Pracodawca wybiera odpowiednią datę i sposób przeprowadzenia rozmowy zdalnej.

Rekrutacja zdalna może odbyć się za pomocą jednego z dostępnych na rynku narzędzi, takich jak:

 • Skype

 • WhatsApp

 • Facebook Messenger

 • Google Hangouts

 • Viber Messenger

 • Microsoft Teams

 • Telegram

 • Signal

Większość z tych aplikacji w wersji podstawowej jest bezpłatna i działa na telefonie, nie jest wymagany dostęp do komputera. Aplikacje można zainstalować korzystając z Google Play lub App Store.

Pracodawca może również zaproponować rozmowę telefoniczną.

Źródło: pracuj.plTworzenie idealnej oferty pracy 

Oferta pracy, podobnie jak oferta reklamowa powinna trafić w target. Napisana „na szybko” powoduje nie tylko stratę czasu ale też pieniędzy na kolejną rekrutację. 

Pracodawcy często nie przykładają uwagi do tego, jak powinna prawidłowo wyglądać skonstruowana oferta pracy. Dobra oferta, nie tylko wygląda zachęcająco i przyciąga wzrok i zachęca do zapoznania się z jej treścią ale co ważne zachęca do udziału tylko te osoby, których rzeczywiście szuka pracodawca.

Treść oferty 

 Od niej zależy od kogo pracodawca otrzyma CV. W związku z tym, w treści samej oferty powinny znaleźć się takie elementy jak: dokładna nazwa stanowiska pracy, zakres wymagań i obowiązków które powinien spełniać kandydat, korzyści wynikające z zatrudnienia oraz informacje o firmie z siedzibą w której będzie wykonywana praca. Pominięcie któregoś kryterium, może spowodować otrzymanie znacznej ilości nieprzydatnych CV i wydłużyć proces rekrutacji lub nawet zakończyć się niepowodzeniem. 

Niestety sama treść oferty nie gwarantuje, że negatywne sytuacje się nie zdarzą, natomiast zminimalizuje ryzyko ich wystąpienia. 

Z reguły format ogłoszenia nie jest z góry narzucony, choć standardowo przyjmuje się że składa się z następujących po sobie: nagłówka (nazwy stanowiska) wstępu i zakończenia. Pomiędzy wstępem i zakończeniem można wstawiać różnego rodzaju treści m.in. lokalizacje wykonywania pracy. Atuty lepiej umieścić na początku, zaś fakty bez większego znaczenia na końcu. 

W przypadku zamieszczania oferty na portalach z ogłoszeniami dostępne są określone formularze z pustymi polami do wypełnienia. Później dodana oferta jest dostępna w wyszukiwarce. Swoją ofertę można bezpłatnie zamieścić na portalu praca.slask.online, po zalogowaniu do serwisu PLUSYdlaBIZNESU.

Szczególne uwagi

Oferta pracy musi być zgodna z prawem. Oznacza to, że nie mogą znaleźć się w niej treści dyskryminujące ze względu na wiek, płeć czy religię. W sytuacji gdyby oferta naruszała zasadę równego traktowania, można zażądać odszkodowania od nieuczciwego pracodawcy.

Oferta pracy często jest wizytówką pracodawcy, dobrze więc żeby prezentowała się właściwie.

Źródło:zielonalinia.gov.plInkubator przedsiębiorczości

W Wodzisławiu Śląskim w 2017 roku powstał Inkubator Przedsiębiorczości. Można w nim skorzystać m.in. z doradztwa biznesowego, szkoleń i spotkań informacyjno-edukacyjnych. Pomoc oferowana jest bezpłatnie. 

Działanie Wodzisławskiego Inkubatora Przedsiębiorczości skierowane jest do początkujących przedsiębiorców i mieszkańców zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej. Zakres oferowanej pomocy jest szeroki. Można skorzystać zarówno z indywidualnej porady, jak i szerokiego zakresu szkoleń. 

Wodzisławski Inkubator Przedsiębiorczości mieści się przy ul. Kubsza 28 w Wodzisławiu Śląskim, otwarty jest we wtorki i czwartki od 11 do 15.