Pośrednictwo pracy 

Pośrednictwo pracy jest jedną z podstawowych usług rynku pracy, którą realizują powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy na rzecz poszukujących pracy oraz pracodawców.

W ramach tej usługi można uzyskać informacje o ofertach pracy, organizowanych giełdach i targach pracy, a także z innych możliwości.

Pracodawcy w tamach pośrednictwa mogą skorzystać z pomocy urzędu w poszukiwaniu pracowników, a także przy przygotowaniu i upowszechnieniu oferty pracy.

Najważniejszymi działaniach podejmowanymi przez urząd jest pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców i upowszechnianie ich. Oferty pracy upowszechniane przez Urząd Pracy dostępne są również na stronie głównej praca.slask.online.

Pracownicy urzędu inicjują i organizują spotkania bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami w ramach giełd i targów pracy. Informują również petentów o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy.

Z usługi pośrednictwa pracy mogą skorzystać zarówno osoby zarejestrowane, jak i niezarejestrowane, również obywatele państw EOG.

Źródło: wodzislawslaski.praca.gov.pl


Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe jest usługą rynku pracy realizowaną przez Powiatowe Urzędy Pracy i centra informacji i planowania kariery zawodowej działające w wojewódzkich urzędach pracy.

Polega ona na udzielaniu pomocy w rozwiązywaniu problemów zawodowych w formie telefonicznej, internetowej lub indywidualnego kontaktu.

W ramach tej usługi prowadzone są również grupowe spotkania w formie warsztatów.


Dla kogo jest poradnictwo zawodowe? 

Usługa ta jest dostępna zarówno dla osób zarejestrowanych w PUP, jak i w węższym zakresie dla osób niezarejestrowanych, pracowników i pracodawców.

Korzyści

 • W ramach poradnictwa można uzyskać pomoc w zakresie:

 • Wyboru i zmiany zawodu

 • Zaplanowania kariery zawodowej

 • Uzupełnienia kwalifikacji

 • Określenia swoich kompetencji i zainteresować

 • Zaplanowania rozwoju zawodowego

Poradnictwo jest realizowane bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych

Źródło: wodzislawslaski.praca.gov.plPoszukiwanie pracy i rekrutacja

Kiedy kandydat szuka pracy staje przed wieloma wyzwaniami. Poniżej znajduje się krótki poradnik na temat poszukiwania pracy.


Poszukiwanie pracy

Jako krok pierwszy warto zaplanować sobie cały proces poszukiwania pracy. Na każdy dzień określić liczbę ofert pracy, kontaktów z pracodawcami i rozmów. W realizowaniu go należy zachować odpowiednią konsekwencje.

Istotne jest określenie konkretnego celu np. w 6 miesięcy znajdę pracę w jakimś określonym zawodzie.

Kolejnym krokiem jest zastanowienie się nad swoją osobowością i umiejętnościami:

 • Ustalenie zajęć na których się znamy, w których jesteśmy dobrzy

 • Sporządzenie listy zainteresowań

 • Sporządzenie listy kwalifikacji

 • Wypisanie wszystkich ukończonych szkół, kursów i szkoleń

 • Wybranie rodzaju stanowiska na którym można wykorzystać potencjał i możliwości


Wykorzystanie kontaktów 

Jednym z istotnych działań jest wypisanie sobie listy kontaktów. Warto powiadomić rodzinę i znajomych o szukaniu pracy, pytając o możliwość zatrudnienia w zakładach w których pracują znajomi. Większość pracodawców postawi na pracownika z rekomendacji.


Bezpośredni kontakt z pracodawcą 

Poprzez Internet można znaleźć adresy interesujących firm. Branżowy katalog firm znajdziesz również pod adresem: https://plusydlabiznesu.pl/firmy. Z pracodawcami z interesujących firm powinno postawić się na kontakt osobisty, telefoniczny lub maila. Nawet jeżeli firmy nie ogłaszają wolnych miejsc pracy, warto złożyć u nich aplikacje m.in. na staż, praktyki bądź do pracy na zastępstwo


Urzędy pracy

Również Urzędy Pracy oferują spory zakres usług pomagający znaleźć pracę. Można brać udział w targach pracy, branżowych czy korzystać też z innych form wsparcia oferowanych przez urząd.


Bazy ofert pracy 

Celem poszukiwania pracy warto skorzystać z dostępnych w Internecie baz ofert pracy. Konieczna jest dokładna analiza ogłoszenia o pracę- wiarygodna firma podaje oczekiwania i sposób w jaki należy złożyć aplikację. Rozsądnie jest wybierać rzetelne strony internetowe z bazą ofert pracy, takie jak praca.slask.online. Nawet jeżeli nie wszystkie wymagania obecne w ofercie pracy są spełnione warto wysłać swoją aplikację.
Sporządzanie CV

Wyróżniamy następujące rodzaje CV:
Chronologiczny- informacje w nim zawarte przedstawia się w porządku odwrotnym do zdobywanego doświadczenia tzn. na samej górze znajduje się ostatnia praca i ostatnia ukończona szkoła. Polecany jest osobom, które ubiegają się o podobne do poprzedniego stanowisko.

Funkcjonalny- zwiększony nacisk nałożony jest na rodzaj i zakres kwalifikacji, a nie czas ich zdobywania. Polecany zwłaszcza osobom, które przez dłuższy czas pozostawały bez zatrudnienia.

Niekonwencjonalny (twórczy)- rodzaj CV zalecany przy aplikowaniu na twórcze i kreatywne stanowiska. Warto żeby były oryginalne. Przykładem jest VideoCV, krótki film ukazujący potencjalnego pracownika

Europejski- Europass jest inicjatywą Komisji Europejskiej (Decyzji Nr 2241/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji), która ustala jednolite ramy wspólnotowe dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji. Europass obejmuje portfolio dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej Europy oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i w krajach kandydujących do UE. W portfolio tym znajduje się: Europass CV, Europass Paszport Językowy, Europass Mobilność, Europass- suplement dla absolwentów szkół wyższych, suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, do świadectwa czeladniczego/ dyplomy mistrzowskiego. Dokumenty te mogą być wykorzystane przy poszukiwaniu pracy w kraju i za granicą, przy wyjeździe na staż, praktykę oraz w przypadku kontynuacji nauki za granicą.


Co powinno znaleźć się w CV? 

CV jest najistotniejszym dokumentem aplikacyjnym do pracy, więc powinno się dobrze prezentować. Na samym początku powinny znaleźć się dane osobowe kandydata, czyli imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania oraz dane kontaktowe (nr telefonu, e-mail).

Kluczowym elementem CV jest informacja dotycząca wykształcenia i kwalifikacji zawodowych pracownika oraz przebiegu zatrudnienia. Także wykształcenie i kwalifikacje zawodowe są dosyć istotne. Każda część dokumentu powinna być dobrze przemyślana. Sposób opisywania kompetencji i doświadczenia może wpłynąć na decyzję rekrutera.

Oprócz tych danych warto też dodać swoje profesjonalne zdjęcie oraz informacje na temat zainteresowań. Nie jest to obowiązkowe, ale może zwiększyć szanse na zdobycie pracy. Warto także opisać swoje cele zawodowe.

Dokumenty aplikacyjne powinny być czytelne i najlepiej mieścić się na jednej stronie.

Swoje CV można złożyć na stronie praca.slask.online

Źródło: wodzislawslaski.praca.gov.pl; www.randstad.plList motywacyjny 

List taki wysyłany jest razem z CV. Pokazuje motywacje aplikującego. Powinien być odpowiednio zbudowany; zawierać wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Powinien mieć maksymalnie jedną stronę. Warto zawrzeć w nim odwołania do konkretnego ogłoszenia o pracę. Pokaże to pracodawcy że kandydat jest zainteresowany pracą na tym konkretnym stanowisku, a jednocześnie że posiada odpowiednie kwalifikacje. Powszechnymi błędami w listach motywacyjnych są literówki, powielone dane z CV, jest zbyt długi i zniechęca do czytania. Dodatkowo często brakuje podpisu i klauzuli o ochronie danych osobowych.

Źródło: wodzislawslaski.praca.gov.pl; grafton.plRozmowa kwalifikacyjna, rekrutacja

Istnieje wiele rodzajów rozmów kwalifikacyjnych. W każdym przypadku warto odpowiednio się zaprezentować.

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

Przede wszystkim istotne jest zebranie informacji na temat stanowiska i firmy która go oferuje. Jeżeli jest taka możliwość dobrze wcześniej dowiedzieć się czegoś o osobie która będzie przeprowadzała rozmowę kwalifikacyjną. Warto również zastanowić się nad swoimi mocnymi stronami. Na rozmowę kwalifikacyjną trzeba się również odpowiednio ubrać. Ubiór powinien być czysty, schludny i elegancki i pasować do stanowiska o które kandydat się ubiega.

Wcześniej wskazane jest również zapoznanie się z przykładowymi pytaniami, które można usłyszeć od pracodawcy. Poza klasycznymi standardowymi pytaniami dotyczącymi kompetencji i poprzednich stanowisk, warto także liczyć się z innymi pytaniami. Więcej o zadawanych pytaniach: https://plusydlabiznesu.pl/aktualnosci/1142/rozmowa-kwalifikacyjna-jakie-podchwytliwe-pytania-mozesz-uslyszec Odpowiedzi na pytania powinny być zwięzłe, ale pozytywnie nacechowane oraz co ważne prawdziwe.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej warto pamiętać o mowie ciała- należy się uśmiechać i być uprzejmym od razu od momentu wejścia do firmy. Pod żadnym pozorem na rozmowę nie powinno się spóźnić. Konieczne jest również wyłączenie telefonu komórkowego.

Po zakończeniu rozmowy kandydat powinien podziękować za poświęcony czas i zapytać o dalsze etapy rekrutacji.

Sam proces rekrutacji nie zawsze ma formę rozmowy. Może być to również Assesment Center lub testy psychologiczne.

Badają one wiedzę w wybranych dziedzinach, zdolności i potencjał do radzenia sobie w określonych sytuacjach, mogą dotyczyć umiejętności werbalnych, argumentacji czy nawet umiejętności matematycznych. Testy są dodatkowym źródłem wiedzy o kandydacie, często ich wynik jest

Assesment Center czyli inaczej Ośrodek Oceny to metoda rekrutacji polegająca na ocenie kompetencji kandydata poprzez to jak zachowa się w trakcie rozwiązywania specjalnie określonych zadań. Sesja prowadzona jest w grupie wśród konkurentów. Osoby które obserwowały kandydatów, po sesji przygotowują opinie o kandydacie. Metoda ta ze względu na dużą efektywność jest coraz chętniej stosowana przez pracodawców

Źródło: wodzislawslaski.praca.gov.pl, randstad.plFormy wsparcia oferowane przez Urząd Pracy

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409) określa zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej m.in. dla osób korzystających z usług urzędu pracy. Wg tej ustawy wyróżniamy następujące formy wsparcia:


Prace interwencyjne 

Wspierają one bezrobotnych poprzez częściowe dofinansowanie wynagrodzenia u pracodawcy przez urząd pracy.


Roboty publiczne

Jest to zatrudnienie bezrobotnego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac, które są finansowane lub dofinansowane przez samorządu terytorialne, budżet państwa, fundusze celowe, organizacje pozarządowe, spółki wodne i ich związki.


Prace społecznie użyteczne

Jest to forma wsparcia dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku, którzy korzystają ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczą w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego. Praca ta wykonywana jest bez nawiązania stosunku pracy i umowy o pracę


Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania 


Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 lub osobą zależną 


Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Forma wsparcia skierowana dla osób, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą


Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

Nisko oprocentowane środki zwrotne na podjęcie działalności gospodarczej dla osób młodych, bezrobotnych i będących opiekunami osób niepełnosprawnych


Bon zatrudnieniowy 

Jest to gwarancja zrefundowania pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego posiadacza bonu.


Bon na zasiedlenie

Jest on skierowany dla bezrobotnych poniżej 30 roku życia i jest gwarancją przyznania środków na koszty zamieszkania w związku z podjęciem pracy poza miejscem dotychczasowego zamieszkania


Podnoszenie kwalifikacji 

Urząd Pracy oferuje możliwość poszerzenia lub zdobycia nowych kwalifikacji w wielu formach. Do wyboru są m.in. :

- Staże i bony stażowe

- Szkolenia i bony szkoleniowe

-Trójstronne umowy szkoleniowe

- Przygotowanie zawodowe dorosłych

- Stypendium z tytułu podjęcia nauki

- Dofinansowanie studiów podyplomowych

- Finansowanie kosztów egzaminów i licencji

-Pożyczka szkoleniowa


Świadczenia pieniężne

Urząd pracy przyznaje świadczenia pieniężne finansowane przez Fundusz Pracy. Wśród oferowanych świadczeń wyróżniamy:

- Zasiłek dla bezrobotnych

- Dodatek aktywizujący

- Świadczenia dla rolników zwalnianych z pracy


Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Urząd pracy może udzielić także pomocy finansowej celem doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego przez niego bezrobotnego


Więcej na ten temat form wsparcia oferowanych przez Urząd Pracy na stronie Powiatowego Urzędu Pracy https://wodzislawslaski.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia