• +48 533 367 799

Śląskie Porozumienie Gospodarcze ŚLĄSK.ONLINE

Firma działa w branżach: Stowarzyszenia, kluby i związki,
logo Śląskie Porozumienie Gospodarcze ŚLĄSK.ONLINE

Opis

Śląskie Porozumienie Gospodarczego ŚLĄSK.ONLINE skupia organizacje gospodarcze, firmy i przedsiębiorców.

Śląskie Porozumienie Gospodarczego ŚLĄSK.ONLINE jest stowarzyszeniem skupiającym organizacje gospodarcze, firmy i przedsiębiorców. Powstało w 2020 roku w wyniku zdefiniowania problematyki mającej wpływ na integrację środowisk gospodarczych, oraz rozwój gospodarczy, zredagowanej jako Programu Rozwoju Gospodarczego w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego. 

Cele Śląskiego Porozumienia Gospodarczego ŚLĄSK.ONLINE wynikają zatem wprost z potrzeby wsparcia rozwoju gospodarczego
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, zaś działania  ŚPG, w imieniu Członków Założycieli, Członków Wspierających i Partnerów, realizowane są w oparciu o zdefiniowane obszary:

I Środowisko, jakość życia, ekologia,
II Rynek pracy, edukacja, depopulacja,
III Integracja i współpraca gospodarcza,


Powyższe obszary stanowią osie priorytetowe przyjętego statutu, zaś wytyczona działalność ma zmierzać do wzmocnienia gospodarczego regionu oraz realizować zadania na rzecz społeczeństwa, w szczególności mieszkańców Subregionu Zachodniego, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przedsiębiorców.

Śląskie Porozumienie Gospodarczego ŚLĄSK.ONLINE jest sygnatariuszem Memorandum Gospodarczego zawartego w 2019 roku pomiędzy organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców Subregionu Zachodniego i Kraju Morawsko - Śląskiego. Dzięki  propagowaniu wspólnego i jasnego celu wzmocnienia gospodarczego w regionie transgranicznym, memorandum sygnowało kilkadziesiąt organizacji i samorządów. 
 
Uczstnictwo Śląskiego Porozumienia Gospodarczego ŚLĄSK.ONLINE w tym porozumieniu ma na celu m.in.: 

- popularyzowanie, rozwijanie i wspomaganie działań zmierzających do rozwoju gospodarczego, promocja szeroko pojętej
przedsiębiorczości, zasobów gospodarczych, biznesowych i innych gałęzi gospodarki, upowszechnianie wiedzy o inicjatywach
związanych z rozwojem regionu,

- pełnienie roli partnera społeczno – gospodarczego: inicjowanie i włączanie się (m.in. poprzez uczestniczenie w pracach
komitetów monitorujących i innych ciał o charakterze koordynacyjnym powoływanych na szczeblu krajowym, regionalnym i
lokalnym ) w procesy związane z planowaniem i realizacją działań rozwojowych lokalnych i regionalnych Jednostek
Samorządu Terytorialnego oraz Instytucji Otoczenia Biznesu, wpływanie na realizację i monitorowanie polityk publicznych, w
tym wdrażania i funkcjonowania aktów prawnych dotyczących gospodarki,

- działalność (inicjowanie, działanie i kreowanie) społeczna i gospodarcza zmierzająca do rozwoju kapitału społecznego, zasobów rynku pracy, przedsiębiorczości oraz potencjału przedsiębiorstw w Subregionie Zachodnim, na arenie krajowej i międzynarodowej,

Zobacz więcej

Aktywności w społeczności biznesowej

Najważniejsze dla nas

Lokalizacja

Artykuły powiązane

Wyszukiwarka