• +48 533 367 799

Wernisaż wystawy KONKURS FOTOGRAFICZNY „Powiat raciborski w kadrach młodych fotografów”

Wydarzenie w projekcie: Kraina Górnej Odry , Turystyka i rekreacja , Raciborskie Rozmowy o Rozwoju

To wydarzenie już się skończyło.

Wydarzenie organizowane przez:

Śląskie Porozumienie Gospodarcze ŚLĄSK.ONLINE

Śląskie Porozumienie Gospodarczego ŚLĄSK.ONLINE skupia organizacje gos...

Firma działa w branżach:
Stowarzyszenia, kluby i związki


Wysylanie prac zakończone.

Zapraszamy na wernisaż Wystawy Konkursu
w dniu 12.10.2022 o godz. 17:00 - Zamek Piastowski w Raciborzu.

Podczas otwarcia wystawy nastąpi wyróżnienie najlepszych zdjęć.   
========================================================================

Opis Konkursu Fotograficznego „Powiat raciborski w kadrach młodych fotografów”:
Konkurs polega na osobistym wykonaniu i przesłaniu zdjęć do organizatora wykonanych w powiecie raciborskim o tematyce:
- obiekty sakralne
- architektura
- miejsca rekreacji i wypoczynku
- pomniki, tablice, miejsca pamięci,
- pomniki przyrody,
- krajobraz,
które ukazują bogactwo zasobów turystycznych powiatu raciborskiego.

Celem konkursu jest:
- zebranie materiałów fotograficznych, które promują zasoby turystyczne    powiatu raciborskiego 
- zaangażowanie młodzieży do rozwoju zainteresowań i kompetencji
- zebranie najciekawszych zdjęć do wystawy powiatowej np. na Zamku Piastowskim
- zebranie zdjęć do albumu „Powiat Raciborski w fotografii”
- promocja Zamku Piastowskiego, na którego terenie odbędzie się Finał Konkursu oraz Wystawa najlepszych prac


Udział w Konkursie wymaga rejastracji poprzez pobranie "biletu uczestnictwa" za pomocą formularza umieszczonego  poniżej Reulaminu.
Udział w Konkursie jest jednoznaczy z akceptacją Regulaminu. 


Kontakt: [email protected] (w temacie maila koniecznie nalezy wpiać: KONKURS FOTOGRAFICZNY), 502 21 31 22,  

---------------------------------------------------------------
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Powiat raciborski w kadrach młodych fotografów”


PRZEPISY OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Powiat raciborski w kadrach młodych fotografów” zwanego dalej „Konkursem” jest Śląskie Porozumienie Gospodarcze ŚLĄSK.ONLINE (nr w rejestrze KRS:  0000850587), którego biuro znajduje się w Raciborzu przy ul. Klasztornej 12, zwane dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs objęty jest patronatem Starosty Powiatu Raciborskiego, zaś Partnerami Konkursu są Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu oraz Raciborski Klub Fotograficzny „w kadrze”’.

3. Cele Konkursu:

- rozwijanie zainteresowań, kompetencji wrażliwości artystycznej i umiejętności w dziedzinie fotografii
- promocja autorów najciekawszych zdjęć podczas Wystawy Konkursowej oraz w mediach
- promocja zasobów turystycznych powiatu raciborskiego
- zebranie zdjęć do albumu „Powiat Raciborski w fotografii”
- rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania przyrodą i atrakcjami własnego regionu,

4. Tematem Konkursu jest prezentacja walorów powiatu raciborskiego w następujących kategoriach:
 
- obiekty sakralne
- architektura
- miejsca rekreacji i wypoczynku
- pomniki, tablice, miejsca pamięci,
- pomniki przyrody,
- krajobraz,
które ukazują bogactwo zasobów kulturowych i turystycznych powiatu raciborskiego.

5. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane na terytorium powiatu raciborskiego przez uczniów szkół ponadpodstawowych.


PRZYJMOWANIE PRAC


1. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie pięć zdjęć w dowolnej kategorii:

- obiekty sakralne
- architektura
- miejsca rekreacji i wypoczynku
- pomniki, tablice, miejsca pamięci,
- pomniki przyrody,
- krajobraz

3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu raciborskiego oraz
osoby nie będące uczniami szkół ponadpodstawowych oraz spoza powiatu raciborskiego. Prace zostaną ocenione i wyróżnione poprzez publikację i promocję, zaś dodatkowo laureatmom spośród uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu raciborskiego będą przyznane nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu.

Rejestracja uczestnika Konkursu wyłącznie odbywa się przez pobranie biletu (pod regulaminem)


4. Terminarz:
• przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: 24.06.2022 - 30.09.2022
• powołanie jury i ocena zgłoszonych fotografii: 20.09 – 10.10.2022 r.
• wręczenie nagród i wyróżnień oraz Wystawa Konkursowa – 12.10.2022 r. (uwaga zmiana terminu!)

Wręczenie nagród i wyróżnień połączone z otwarciem Wystawy Pokonkursowej
odbędzie się na Zamku Piastowskim w Raciborzu o godzinie 17:00 w dniu 12.10.2022

5. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

6. Prace w formie elektronicznej należy wysłać na serwer: 

(link niedostepny - upłynął termin nadsyłania prac) 

Uwaga: link do serwera dostepny jest po zalogowaniu (konto twirzy się podczas rejestracji w Konkursie) 
lub dostarczyć na nanośniku pamięci podczas spotkania szkoleniowego organizowanego w ramach konkursu (informacja o terminie i miejscu spotkania będzie wysłana pocztą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji).

8. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: Kategoria_ Imię_Nazwisko_ _Tytuł-zdjęcia.

9. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 3500 pixeli i nie więcej niż 5000 pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 300 dpi.

10. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików oraz przeróbki i zaawansowanej postprodukcji (dopuszczalne ingerencje to zmiany ostrości, kontrastu, balansu bieli, nasycenia barw (w tym monochromatyczne, sepia)).   

11. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.

12. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie jej wizerunku.
Odstępstwa od obowiązku opisane są w przepisach prawa prasowego i prawa do ochrony wizerunku.

13. Każdy Uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią ust. 5 wyżej, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu (zwłaszcza publikacji prac oraz wystawy).

JURY KONKURSU


1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.
2. Wszystkie zdęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

NAGRODY


1. Dwadzieścia najlepszych prac zostanie nagrodzone obecnością na Wystawie Pokonkursowej oraz publikacją w mediach (w tym na stronie slask.online, wkadrze.online starostwopowiatowe.pl raciborz.com.pl)
Dla trzech najlepszych prac konkursowych zostaną wręczone przez Organizatora nagrody.

Nagrodami w konkursie są:
- "pakiet promocji" w mediach,
- zdjęcie oprawione w ramkę (otrzymane po zakończeniu Wystawy) 
- nagrody niespodzianki 

Dodatkowo wśród uczniów szkół ponadpodstawowych nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatwe:
- I miejsce - wartość 500zł 
- II miejsce - wartość 300zł
- III miejsce - wartość 200zł 

2. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.

3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody w danej kategorii, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach promocyjnych organizatora oraz w mediach.

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody drogą poczty elektronicznej do dnia 10 października 2022 r.

6. Po przeprowadzonym konkursie zwycięscy zobowiązani są do podpisana protokołu o otrzymaniu nagrody rzeczowej.

7. Nagrody nie odebrane do 30 października 2022 r. przepadają i przechodzą na własność Organizatora.

KOMISJA


1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Raciborskiego Klubu Fotograficznego „w kadrze”. 

2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

3. Po przeprowadzeniu obrad zostanie sporządzony protokół, przez powołaną Komisję.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej slask.online oraz wkadrze.online.

2. Uczestnik Konkursu przez rejestrację w konkursie oświadcza, iż: a) jest autorem załączonych fotografii, b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich; c) zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie stronie slask.online, wkadrze.online starostwopowiatowe.pl, w mediach i mediach społecznościowych w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu, d) zgadza się na opublikowanie zdjęć na Wystawie Pokonkursowej oraz w celu promocji powiatu raciborskiego.

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowane.

4. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za konsekwencje powstałe w wyniku przesłanych prac oraz zastrzegają sobie prawo dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

6. Organizator nie rości sobie prawa do przeniesienia praw autorskich nadesłanych prac, prawa te pozostają własnością intelektualną autorów.

7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie. Informacje o przetwrzaniu danych osobowych oraz Polityka Prywatności znajdują się na stronie plusydlabiznesu.pl gdzie jest również podany kontakt w sprawie RODO.

8. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2022 roku.

9. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

Bilety

Rodzaj biletu Dostępne do Cena VAT Ilość
Rejestracja
Rejestracja Uczestnika Konkursu
Sprzedaż zakończona 0% ---

Pamiętaj, w każdej chwili możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych przed wycofaniem zgody.

Wydarzenia powiązane

Wyszukiwarka